Присъедини се към нашата Viber общност

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последна промяна: 14.11.2023 година

Платформата www.krassiangelova.com е собственост на „ГЛОБУЛ КВАНТОВ БИЗНЕС“ ЕООД
номер на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към
Министерство на правосъдието 206176338, гр. Плевен,  ул. „Кара Кольо“ 6.

ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са приети от Красимира
Ангелова (наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за
задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

·       
условията за ползване на уебсайта
https://krassiangelova.com (наричан по-долу само “Сайт”) от Ползвателите на
предлаганите от него стоки/услуги;

·       
условията, реда и начина за сключване
на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта;

·       
правата и задълженията на Доставчика
и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за
покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните
стоки/услуги, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на
рекламации и връщане на закупени стоки/услуги.

(2) Приемането на настоящите Общи условия от
Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за
покупко-продажба
от разстояние между
Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните
стоки/услуги.

(3) Доставчикът има право, но не е задължен да
влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са
приели настоящите Общи условия.

(4) Маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с
политика на поверителност и Общите условия” в рамките на процедурата по
регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на
“нерегистриран клиент” на Сайта създава необорима презумпция, че: (а)
Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема
същите. С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с политика на
поверителност и Общите условия”, Ползвателят извършва електронно изявление по
смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което
декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

(5) Общите условия са публикувани на видно място на
Сайта и са достояние на всеки посетител.

(6) Публикуването на стоки/услуги на Сайта се счита
за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за
сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от
Търговския закон.

(7) Ползвателят е отправил предложение (оферта) за
сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (В случай, че
Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на
потребителите).

ІІ. ДАННИ

Чл. 2.
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на
потребителите:

Наименование на
Доставчика: Красимира Ангелова

Седалище и
адрес на управление: България, гр.Плевен ул. „Кара Кольо“ № 6

Адрес за
упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:
България, гр.Плевен, ул. „Кара Кольо“ № 6

Данни за кореспонденция:
България, гр.Плевен ул. „Кара Кольо“ № 6

Надзорни органи:

Комисия за
защита на личните данни

Адрес: София
1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-555

E-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 98025 24

факс: 02 / 98842 18

гореща линия:
0700 111 22

Уеб сайт:
www.kzp.bg

 

Комисия за защита на конкуренцията България

София 1000, бул. „Витоша“ №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. Сайтът e електронен магазин, достъпен в Интернет
на адрес 
www.krassiangelova.com, чрез който Ползвателите имат възможност да
сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта
стоки/услуги, включително следното:

1.   Да извършат
регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на
допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 

2.   Да преглеждат стоките/услугите, техните
характеристики, цени и условия за доставка;

 

3.   Да сключват
договори за покупко-продажба и доставка на стоки/услугите, предлагани от Сайта;

 

4.   Да извършват
всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта съгласно
поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане.

 

5.   Да получават
информация за нови стоки/услуги, предлагани от Сайта;

 

6.   Да извършват
електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори
със Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;

 

7.   Да бъдат
уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на
страницата на Сайта в Интернет.

Чл. 4. (1) Ползвателите отправят оферта за
сключването на договор за покупко-продажба на стоки/услугите, предлагани от
Сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на
адрес https://krassiangelova.com След приемането на офертата от Доставчика по
реда на чл. 9, ал. 8 и чл. 10, ал. 1 от настоящите Общи условия, Договорът се
счита сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор
за покупко-продажба на стоки/услуги, Доставчикът се задължава да достави и да
прехвърли собствеността на Ползвателя на стоки/услуги, определени от него чрез
интерфейса.

(3) Ползвателите имат право да поправят грешки при
въвеждането на информация, не по-късно от отправяне на своето предложение за
сключване на договора с Доставчика (Изпращането на поръчката съгласно чл. 9,
ал. 7 от настоящите Общи условия). Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и
достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на
информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както
следва: Предоставя се възможност за: премахване на артикул в кошницата за
покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или
намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на
доставка или на избрания начин на плащане.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика
възнаграждение за доставените стоки/услуги съгласно условията, определени на
Сайта, настоящите общи условия и общите условия за използване на услуги за
електронни разплащания през Интернет страницата.

(5) Възнаграждението е в размер на цената, обявена
от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет, при условие, че Доставчикът е
потвърдил поръчката на Ползвателя при настоящите Общи условия.

(6) Доставчикът има право да променя едностранно
посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори,
сключени след нейното обявяване на Сайта.

(7) Цените по ал. 4 не включват транспортните
разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в
допълнение към посочените цени.

(8) Разходите по доставката на поръчаните
стоки/услуги са, както следва:

За поръчки с доставка в цялата страна: според
тарифния план на куриерската фирма

Това условие не важи за стоки/услугите, които имат
изрично отбелязана цена за доставка.

(9) Отправената от Доставчика чрез Сайта публична
покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от
съответната стока.

Чл. 5. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че
всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на
договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез
електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния
подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 6. (1) За да използва Сайта за сключване на
договори за покупко-продажба на стоки/услуги, Ползвателят следва да въведе
избрани от него адрес на електронна поща и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се
определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в Сайта,
съобразно посочената в него процедура.

(3) Доставчикът потвърждава извършената от
Ползвателя регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от
Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и
Доставчика възникват договорни отношения.

(4) При извършване на регистрацията Ползвателят се
задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при
промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ
СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7. Ползвателите използват предимно интерфейса
на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба
относно предлаганите от Доставчика стоки/услуги в Сайта.

Чл. 8. Ползвателите сключват договора за
покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в Сайта и
предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент
регистрация в Сайта (поръчки от Ползватели с регистриран клиентски акаунт).

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на
Сайта чрез идентифициране с адрес на електронна поща и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите
стоки/услуги на Сайта и добавянето им към списък със стоки/услуги за покупка.

(4) Избор на стоки/услуги от списъка на
стоки/услуги за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на
доставката.

(6) Избор на способ за извършване на доставката,
ако има такъв.

(7) Избор на способ за плащане на цената.

(8) Потвърждение на поръчката, което има правното
значение на оферта от Ползвателя до Доставчика/Партньора.

(9) Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично
електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от
Ползвателя поръчка и съдържанието на поръчката. За избягване на съмнение, с
приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че
Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на
съответната стока в следните случаи:

– Съответните поръчани от Ползвателите стоки/услуги
не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната
поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано
обработени поръчки;

– В резултат на грешка при въвеждането на
информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в
информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната
поръчка е по-ниска от пазарните цени за стоки/услуги от същия или подобен вид с
повече от 10 (десет) на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на
Сайта общи параметри за намаления на стоки/услуги или за промоционални условия
за продажба.

(10) Сайтът предоставя възможност и за подаване на
поръчки от Ползватели със статут “нерегистриран клиент”, при което за
Ползвателя не се генерират клиентски профил, име и парола.

VI. СКЛЮЧВАНЕ,
СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. (1)
Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в
момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Ползвателя
поръчката на Ползвателя като посочи в потвърждението номера на поръчката и
номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от
Ползвателя адрес, ако е наличен начин за доставка. Потвърждението на поръчката
се изпраща на електронния адрес, посочен от Ползвателя при регистрацията му
като клиент, респективно – при подаването на поръчката. Потвърждаването на
поръчката чрез посочване на номера на товарителницата за изпращане на
съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от
Ползвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон.

(2) Сключените
договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При
поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за
покупко-продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес.
Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са
достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя.

(3) Доставчикът
и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоки/услугите,
заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и
от един списък със стоки/услуги за покупка.

(4) Доставчикът
може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за
покупко-продажба стоки/услуги.

(5) Правата на
Ползвателите във връзка с доставените стоки/услуги се упражняват отделно за
всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с
доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за
покупко-продажба на другите стоки/услуги. В случай че Ползвателят има
качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите,
упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена
стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги,
доставени на потребителя.

Чл. 10. При
упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен
да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които
упражнява правата.

VII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.
1
1. Цените на стоките и
услугите предлагани за продажба в уеб сайта на Доставчика са посочени в
български лева. Посочените цени са за единично количество и не включват
разходите за доставка на поръчаните стоки.

Чл.
1
2. Плащанията на поръчаните
стоки може да бъдат направени по един от следните начини:

    • Банков превод

    • Плащане с наложен платеж

    • Плащане на място в офис

    • Плащане с карта

Чл. 13. (1) Ползвателят
може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при
извършване на поръчката на стоки/услугите (авансово) или при тяхната доставка.

(2) Авансовото
плащане се извършва по банков път, по посочена в потвърждението на поръчката
банкова сметка на Доставчика. Авансовото плащане може да бъде извършено и чрез
банкова карта на Ползвателя.

(3) В случай че
Ползвателят е избрал да заплати стоки/услугите при тяхното получаване,
плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма “Спиди” АД и
включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по
чл. 5, ал. 9, т. 1 или т. 2 от настоящите Общи условия.

(4) Поръчаната стока може да бъде получена само от:

– купувача –
съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната
поръчка за покупка;

– лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;

– лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

– лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я
заплати в брой от името на купувача

(5) В случай че
на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за
изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на
стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави
стоката, предмет на поръчката за покупка.

(6) В случай че
Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на
срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка
разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат
при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата
доставка.

(7) При приемането
на стоката лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ получаването на
доставката.

Чл. 14. С
приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и
безусловно съгласие да заплаща на ww.krassiangelova.com цялата дължима такса за
съответната услуга чрез сайта. “ГЛОБУЛ КВАНТОВ БИЗНЕС” ЕООД се ангажира да
предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са
представени. Цялата информация представена на сайта включително, цени на
услугите е валидна единствено и само към момента на представянето и, като www.krassiangelova.com си запазва правото
по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да
проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената
информация за цени, такси, срокове и т.н, за да е своевременно информиран в
случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната
има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на www.krassiangelova.com преди извършването
услуги. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от страна на www.krassiangelova.com , то следва да бъде
дадено, в противен случай независимо от потвърждаване на услугата, същата ще
бъде считана за невалидна. “ГЛОБУЛ КВАНТОВ БИЗНЕС” ЕООД не носи отговорност за
неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни
непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен,
неточен или фиктивен емейл адрес. Задължение на ползвателя е да опазва
конфиденциалността на предоставените му от ГЛОБУЛ КВАНТОВ БИЗНЕС ЕООД временни
или входящи кодове.

VIII.
ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ
ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 15. Правилата на
настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо
Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за
покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са
потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за
електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на
договорите от разстояние (наричани по-долу “Ползватели-потребители”).

Чл. 16. (1) Основните
характеристики на стоки/услугите, предлагани от Доставчика са определени в
профила на всяка стока на Сайта.

(2) Цената на стоки/услугите
с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка
стока в Сайта.

(3) Стойността
на транспортните разходи, невключени в цената на стоки/услугите, е както
следва:

– За поръчки с
доставка в цялата страна: според тарифния план на куриерската фирма

(4) Начините на
плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи
условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством Сайта.

(5)
Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента
на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 17. (1)
Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане
за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки/услуги и
тяхната доставка.

(2) Ползвателят
избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоки/услугите
преди или в момента на доставката им.

Чл. 18. (1) Съгласно чл.50, ал.1 от
Закона за защита на потребителите Ползвателят, който е Потребител съгласно
чл.50 от Закона за защита на потребителите (всяко физическо лице, което ползва
услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална
дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по Закона за
защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или
професионална дейност), има право да се откаже от договора в 14-дневен срок,
без да посочва причина, без да дължи
обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение
на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок,
считано от датата на:

–  датата на сключване на договора за услугатаДоставчикът предоставя право на
Ползвателя да се откаже от заявената от него услуга в 14-дневен срок, считано
от датата на сключване на договора, но не по-късно от 24 часа преди началото на
предоставянето на услугата.

– приемане на
стоки от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от
потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато
потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно,
считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача
и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

 

б) при доставка
на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на
която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от
потребителя, приемане на последната партида или част;

 

в) при договори
за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време,
считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача
и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в
следните случаи:

– за доставка на стоки, изработени съобразно
изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на стоки, които поради своето
естество не могат да бъдат върнати;

– за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни
продукти, разпечатани от потребителя;

– за доставка на дигитални продукти.

Чл. 19. За да върне стока/стоки на Доставчика,
Ползвателят трябва да попълни следния стандартен формуляр за упражняване на
правото на отказ, а именно:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ
ПРАВО НА ОТКАЗ 

До „ГЛОБУЛ КВАНТОВ БИЗНЕС“ ЕООД

Адрес за доставка: гр. Плевен,  ул. „Кара
Кольо“ 6

С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от
сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

………………………………………………………/описание на стоката/ите/

Стоката е поръчана на  …………………. с № на
поръчка  …………………..

Стоката е получена на ………………….

Име на Ползвателя: ……………………………….

Адрес на Ползвателя: ……………………………………

Банкова сметка за възстановяване на суми в случай,
че сумата е заплатена с банков превод или наложен платеж:

IBAN: ……………………………………………

BIC: ………………………………………………

Титуляр: ……………………………………….

В случай, че сумата е била заплатена с карта или
през системата PayU, сумата ще бъде възстановена по картата, от която
Ползвателят е извършил плащането.

Подпис на Ползвателя (само в случай, че настоящият
формуляр е на хартия):

Дата:

Чл. 20. След като попълни този формуляр и се увери,
че стоката/стоките, които Ползвателят желае да върне отговарят на условията за
връщане съгласно настоящите Общи условия, то Ползвателят трябва да изпрати
изготвения формуляр или заедно със стоката на следния адрес …………………………………………..
или на 
sales@krassiangelova.com.

Чл. 21. Връщането на стоките е изцяло отговорност
на Ползвателя, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на
Ползвателя, до момента, в който нежеланата от Ползвателя стока пристигне при
Доставчика. Всички разходи по повод на връщането на стоките са за сметка на
Ползвателя.

IX. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА
РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 22. Съгласно разпоредбата на чл.57, т.1 от Закона за защита
на потребителите, „разпоредбите на чл. 50 – 56 от Закона за защита на
потребителите за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или
от договора извън търговския обект не се прилагат за договори за предоставяне
на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът
предвижда задължение за Ползвателя да плати, и изпълнението е започнало с
изричното предварително съгласие и потвърждение на Ползвателя, че знае, че ще
загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от
търговеца“. Следователно Ползвателят,
който е Потребител съгласно Закона за
защита на потребителите
няма право да упражни
правото си на отказ от договора след като менторската програма, която е заявил
чрез уеб сайта на Доставчика, е приключила. С приемането на настоящите Общи
условия, Ползвателят се съгласява изрично и потвърждава, че знае, че ще загуби
правото си на отказ, след като менторската програма, която е заявил чрез уеб
сайта на Доставчика, е приключила.

                                                  

Чл. 23. Доставчикът се задължава да
възстанови
част
от заплатената
сума, когато част от услугата е предоставена, ако Ползвателят, който е
потребител съгласно Закона за защита на потребителите,

е направил изрично искане за предоставяне на услугата на траен носител и е
потвърдил, че след като договорът бъде изпълнен изцяло от
Доставчика,
Ползвателят
няма да има право на отказ.

 

X. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА

 

Чл. 24. В случай че
Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да
му възстанови в пълен размер платените суми
по стоките, не по-късно от 14
календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил
правото си на отказ от сключения договор. 

 

Чл. 25. В случай, че
Ползвателят упражни правото си на отказ в 14-дневен срок,
но не по-късно от 24
часа преди началото на събитието,
Доставчикът се задължава да възстанови заплатената сума не по-късно от 14 дни,
считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се
откаже от договора.

 

Чл. 26. В случай, че
Ползвателят упражни правото си по чл. 23 от Настоящите Общи условия Доставчикът
се задължава да възстанови част от заплатената сума не по-късно от 14 дни,
считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се
откаже от договора.

Чл. 27. При упражнено от Ползвателя право на отказ
от договора се прилагат и следните правила:

1.   Доставчикът няма
задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато
Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоки, различен от
най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

 

2.   Доставчикът има
право да задържи плащането на сумите на Ползвателя, докато не получи стоките
или докато Ползвателя не представи доказателство, че е изпратил стоките
обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

3.   Ползвателят трябва
да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от
него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата,
на която Ползвателят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от
договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателят изпрати или предаде
стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

 

4.   При упражнено право
на отказ от договора Ползвателят заплаща само преките разходи за връщането на
стоките.

Чл. 28. Ползвателят се задължава да съхранява
получените от Доставчика стоките, тяхното качество и безопасност.

Чл. 29.  При несъответствие на стоката с
договора за продажба, Ползвателят има право да предяви рекламация, като поиска
от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

 

XI. ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ДОГОВОРА

 

Чл. 30. (1)
Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при
сключването на договора срок.

 

(2) Ако срокът
по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора,
Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 45 дни.

 

Чл.31. (1)
Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й
от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно
Доставчика.

 

(2) Ако
Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена
като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

 

(3) Достъпът до
дигитални продукти – уебинари, онлайн курсове, аудио- и видеозаписи и др. е със
срок 6 месеца от датата на сключване на договора и 3 месеца – за маратони,
освен ако в програмата не е упоменато друго. След този срок Доставчикът не носи
отговорност и няма задължение да осигурява достъп до дигиталните продукти.

 

Чл. 32. За
неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба,
определени в Търговския закон.

 

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 33. (1)
Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при
попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване
на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия,
Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за
целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с
Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът
гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на
трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при
наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се
изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

 

(2)
Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата
данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от
страна на Ползвателя.

 

(3) Доставчикът
предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за
защита на личните данни.

 

(4) От
съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще
изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в
момента на регистрацията.

 

(5) Доставчикът
има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя,
освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на
Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.

 

(6) Ползвателят
или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко
време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или
предложения за покупка на стоки/услуги, докато е налице регистрация на
Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.

 

(7) С
приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по
смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава
търговски съобщения по ал. 6 на този член.

 

(8) Ползвателят
се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни
за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на
Доставчика.

 

Чл. 34. (1) Във всеки
момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да
удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията
обстоятелства и лични данни.

 

(2) В случай че
по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола за достъп,
Сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на
забравената парола

 

XIII.  ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 35. (1)
Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което
последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Сайта.

 

(2) Доставчикът
и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи
условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

 

– след изричното
му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му
14-дневен срок, че ги отхвърля; или

след
публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен
срок от публикуването им, че ги отхвърля.

с изричното му
приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

 

(3) Ползвателят
се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на
тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена
от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните
писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с
електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

Чл. 36. Доставчикът
публикува тези общи условия на адрес https://krassiangelova.com/obshti-uslovija/
заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XIV.
ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 37. Настоящите
общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните
случаи:

 

– при
прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една
от страните по договора;

 

– по взаимно
съгласие на страните в писмен вид;

 

– при обективна
невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 

– при изземване
или запечатване на оборудването от държавни органи;

 

– в случай на
заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но
неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на
изпълнение;

 

Чл. 38. Доставчикът
има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи
обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че
Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството
в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и
практика в електронната търговия.

 

XV. ПРАВА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

 

Чл.
3
9. (1) Цялото съдържание на уеб сайта, включително,
но не само, всички публикувани текстове, компютърни програми, бази данни,
търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта, с
изключение на снимки, които са предоставени на Доставчика за целите на
представянето на стоките, е изключителна собственост на Доставчика. Снимките,
които са предоставени на Доставчика за целите на представянето на стоките са
изключителна собственост на лицата, с които Доставчикът е сключил съответните
договори. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е
нарушение на законодателството.

 

(2) Съдържанието на сайта на
Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите само за лична, нетърговска
употреба с цел правилното използване на уеб сайта, навсякъде по света.

 

Чл.
40. Използването на цялото
съдържание на уеб сайта описано в алинея първа на настоящата разпоредба с
търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране,
изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е
абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на
съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има
право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

 

Чл.
4
1. Достъпът до уеб сайта и
до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се
разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на
интелектуална собственост.

 

Чл.
4
2. Възпроизвеждането на
съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с
предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

23.6.
Извличането на информация от ресурси от базата данни намираща се на уеб сайта
на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в
електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

 

Чл.
4
3. Ползвател, който
публикува коментари относно закупени стоки и оценява закупени стоки в рамките
на уеб сайта предоставя на Доставчика неизключителен, безвъзмезден лиценз за
записване в паметта на компютъра, използване, изтриване, публично представяне и
разпространение в Интернет на тези коментари и оценки от Ползвателя на
територията на целия свят.

 

Чл. 44. Ползвателят
се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни
искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не),
за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски),
произтичащи от или във връзка с нарушение на авторски, продуцентски, права на
излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост.

 

Чл. 45. (1) Клиент,
закупил участие в уебинар, онлайн курс и/или маратон (през различна платформа),
няма право да споделя по какъвто и да е начин предоставените му от организатора
линкове, във връзка със закупените от него дигитални продукти (уебинари, онлайн
курсове, маратони) на трети лица, в противен случай дължи заплащането на
десеткратния размер на таксата за участие.

 

(2)
Организаторът има право да отстранява от участие в уебинар, онлайн курс и/или
маратон (през различна платформа),  всеки
клиент закупил дигитални продукти (уебинари, онлайн курсове, маратони) , който
нарушава забраната за споделяне на линковете с трети лица, като в този случай,
заплатената от клиента такса не се възстановява, а организаторът има право
освен на десеткратния размер на таксата за участие, да търси и  обезщетение за претърпените от него вреди и
пропуснати ползи.

 

(3)
Клиентът декларира, че е запознат с ограничението за неразпространение на
предоставените му от организатора линкове и се задължава да го спазва, както и
че, съдържанието в тях е обект на авторско право и подлежи на защита по силата
на Закона за авторското право и сродните му права.

 

XVI. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

Чл.
4
6. Доставчикът не дава по
никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него
услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът
не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено
във времето.

 

Чл.
4
7. Информацията в този уеб
сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми
да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да
осигурява на Ползвателите непрестанен достъп до уеб сайта, а също така извършва
поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел
добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва
промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение.
Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в
резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

 

Чл.
4
8. Отговорността при
използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и
използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални
вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт,
включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното
техническо устройство на Ползвателя.

 

Чл.
4
9. Доставчикът не носи
отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи
условия.  Доставчикът не носи отговорност
за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща,
неточна информация от Ползватели на уеб сайта.

 

Чл.
50. Доставчикът не носи отговорност
за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус,
пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и
структурата на настоящия уеб сайт.

 

Чл.
5
1. Доставчикът не
гарантира, че съдържанието публикувано на уеб сайта ще отговаря на очакванията
на Ползвателите.

 

Чл. 52. Ползвателят
се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни
искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не),
за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски),
произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по
този договор, (
2) неправомерно прехвърляне на други лица на
правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (
3) невярно
деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на
Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 53. Клиентът е
запознат, че за деклариране на неверни данни носи наказателна отговорност по
НК.

 

Чл. 54. (1)
Доставчикът
не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в
Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания
на компетентните държавни органи.

 

(2) Доставчикът
не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради
непреодолима сила.

 

Чл. 55. (1)
Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети
лица.

 

(2) Доставчикът
не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите,
новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното
състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или
публикации.

 

Чл. 56. (1)
Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за
сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация,
разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до
информация и други сходни последствия.

 

(2) Доставчикът
не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба,
предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили
вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за
Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

 

Чл.
5
7. Доставчикът не носи
отговорност и не гарантира по никакъв начин, под никаква форма относно
резултатите на Ползвателя, които ще постигне след предоставяне на услугите от
страна на Доставчика. Успехът на Ползвателя зависи от неговите целенасоченост,
отдаденост и мотивация, които ще положи, за да предприеме действия и да приложи
съветите и напътствията, които ще получи от Доставчика, както и други
променливи, които са извън контрола на Доставчика. За избягване на всякакво
съмнение Доставчикът не носи отговорност относно това дали Ползвателят ще
постигне положително резултати след предоставяне на услугите от страна на
Доставчика. Доставчикът не носи отговорност и в случай на настъпили вреди от
предоставените услуги от страна на Доставчика.

 

XVII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ
СТРАНИ

 

Чл.
5
8. Уеб сайтът на Доставчика
съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на
трети страни“), като „Facebook” бутон, „Instagram” бутон, “YouTube” бутон,
„Viber“ бутон, „TikTok“ бутон, „Telegram“ бутон, „Spotify бутон“ и „LinkedIn”
бутон. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този
уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за
вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези
сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите
страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на
тези сайтове.

 

XVIII. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ

Чл.
5
9. (1) Доставчикът се придържа към
възможно най-високите стандарти за обслужване на Ползвателите и техните
интереси.

 

(2)
Във връзка с алинея 1 от настоящия член, възникналите спорове относно дадена
онлайн покупка, ще бъдат уреждани съгласно европейската платформа за онлайн
решаване на спорове, която се намира на следната интернет страница, а именно: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG.

 

(3) С платформата за онлайн решаване
на спорове се цели да се намери решение на възникналите спорове, касаещи онлайн
покупки, без да се стига до съд, като същевременно се улесни комуникацията
между Доставчика и конкретния Ползвател и се спомогне за поддържане на добри
взаимоотношения за в бъдеще между тях.

 

(4)  В платформата за онлайн решаване на спорове
единствено и само независими органи ще спомагат за решаване на възникналите
спорове, които органи са одобрени въз основа на стандарти за качество по
отношение на достъпността, справедливостта и ефикасността.

 

(5) Също така, спорът може да бъде
отнесен и към помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите,
които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове.

 

 

XIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 60. (1)
Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и
законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно
достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

 

(2) Ползвателят
и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да
не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между
тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в
печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и
др.

 

Чл. 61. За нуждите на
настоящите Общи условия, предоставените от Доставчика услуги са семинари,
онлайн курсове, обучения, консултации, маратони, уебинари, организиране на
събития.

 

Чл. 62. В случай на
противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между
Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния
договор.

 

Чл. 63. Евентуалната
недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до
недействителност на целия договор.

 

Чл. 64. За
неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на
този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 65. Настоящите
общи условия са последно изменени на 14.11.2023 г.

 

Чл.
66. В случай, че имате допълнителни
въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с
Доставчика на
sales@krassiangelova.com, events@krassiangelova.com или на +359 877 146 759.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
0