Присъедини се към нашата Viber общност

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството на „ГЛОБУЛ КВАНТОВ БИЗНЕС“ ЕООД, в лицето на Управителя, официално декларира Политиката си по управление на качеството, която се огласява, осъзнава, прилага и поддържа от всички служители и работници във фирмата.

Политиката по управление е насочена към все по-пълното удовлетворяване очакванията на заинтересованите страни при извършване на основната дейност на фирмата – организиране и провеждане на коучинг, сесии, извършване на консултантска дейност, менторство, провеждане на онлайн програми, коучинг академия, организиране на курсове и обучения.

Като доказателство за нашия професионализъм, както и за поддържане на висока репутация пред нашите клиенти, ние гарантираме следното:

 

Ø нашите продукти и услуги се основават на съвременни технологии;

Ø максимална информираност на клиентите за условията и цените на продуктите и услугите;

Ø системен контрол за ефективността на нашите продукти и услуги и тяхната пригодност да удовлетворят изискванията и очакванията на клиентите;

Ø единство на целите, ръководството и вътрешната среда;

Ø своевременно регистриране и отстраняване на пропуски и грешки;

Ø периодично оценяване на външните и вътрешните рискове за организацията и предприемане на мерки за тяхното минимизиране;

Ø системно обучение на служителите и осигуряване на възможности за развитие;

Ø зачитане изискванията на клиентите;

Ø непрекъснато подобряване на качеството на продуктите и услугите;

Ø спазване на приложимите национални нормативни документи и международни спецификации и стандарти включително ISO 9001:2015.

 

Качеството на нашата дейност е предмет на редовни вътрешни проверки от квалифицирани одитори и се контролира от външни независими сертифициращи организации.

ПРИНЦИПИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

Ø Опазването на търговската тайна и етиката на обслужване се съблюдават строго. Всякаква информация и данни за нашите клиенти се третират от нас като поверителни и не се предават на трети лица без съгласието на клиента.

Ø Непрекъснато повишаване квалификацията на служителите;

Ø Управлението, ресурсите и изпълнението на нашите услуги са обединени от единния процесен подход в осигуряването на качеството;

Ø При взимане на решения за усъвършенстване на дейността се прилага систематичен анализ на данните и информацията;

Ø Идентифициране и периодично оценяване на опасностите и рисковете, свързани със бизнес-процесите;

Ø Планиране на необходимите процеси за ефикасно постигане на целите и изискванията към качеството в съответствие със стратегията на ръководството, изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни;

Ø Оценяване на резултатността по отношение на качеството.

 

Ние се задължаваме

Ø Да поддържаме Системата за управление в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015;

Ø да осигуряваме необходимите средства и ресурси за прилагане на политиката и за постигане на набелязаните цели по качествотo;

Ø Да извършваме лично периодични прегледи на Системата за управление за да бъде оценена нейната адекватността и ефикасността;

Ø да мотивираме персонала да бъде съпричастен към постигането на целите;

 

Ние гарантираме, че в рамките на обхвата на Системата за управление, Политиката:

Ø Е подходяща за предмета на дейност;

Ø Включва ангажимент за съответствие с приложимите национални нормативни документи, международни спецификации и стандарти по отношение на качеството;

Ø дава рамка за определяне и преглед на общите и конкретни цели по качеството;

Ø Е внедрена и поддържана;

Ø Е сведена до знанието на персонала, работещ за или от името на „ГЛОБУЛ КВАНТОВ БИЗНЕС” ЕООД;

Ø Е на разположение на заинтересованите страни.

 

УПРАВИТЕЛ: Красимира Ангелова

 

 

 

 

Количка
There are no products in the cart!
0