ISO 9001 е серия международни стандарти, описващи изискванията към системите за управление на качеството в различни организации и предприятия. Сертификацията е международно призната система за управление и е приложима към работата на организации с различна насоченост. Над един милион компании в 170 държави са сертифицирани по ISO 9001.ISO 9001 е разработен като съвкупност от различни принципи за управление, включително силен фокус върху клиентите, управление на взаимоотношенията с други компании, взаимодействие между служителите и висшето ръководство на организацията и непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите услуги.ISO 9001 помага на организациите да посрещнат по-ефективно нуждите на своите клиенти. Това се постига чрез разработване на рамка, която да гарантира, че клиентите непрекъснато получават достъп до висококачествени продукти и услуги.

По същество това е нов начин на работа, който дава на организациите изпитани оперативни стратегии, които могат да бъдат приспособени към собствените им нужди.

ISO 9001 гарантира, че качеството на продуктите и/или услугите никога не подвежда клиентите и че организациите имат ангажимент да изпълнят обещанията си към тях.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ISO 9001?

 

 • Качество: Следвайки стандартите за качество, компаниите подобряват своите продукти и услуги, създавайки ефективни решения за своите клиенти.
 • Повишена ефективност и продуктивност: Когато организациите се сертифицират по ISO 9001, това означава, че те са в състояние да отговорят на нуждите на своите клиенти.
 • Спестява време и пари: Когато разполага с усъвършенствана система на работа, една организация може лесно да приведе работата си в съответствие с нуждите на своите клиенти. Така те могат да спестят време и пари, които биха вложили в неефективни и скъпи продукти или услуги.
 • Международно признат: Сертификацията е ISO 9001 е международно признат стандарт за управление на качеството.
 • Маркетингово предимство: Сертифицирането по ISO 9001 може да създаде конкурентно предимство в днешния предизвикателен пазар на продукти и услуги.
 • Вдъхновение за служителите: Организациите, които работят по стандартите ISO 9001 следват единна стратегия за управление на качеството. Това улеснява служителите, ангажирани с бизнес операциите.
 • Доверие от страна на клиентите: Компаниите, сертифицирани по системата за управление на качеството са лоялни към своите клиенти и са ангажирани да изпълняват обещанията и да надхвърлят очакванията на своите основни потребители.
 • Печалби: Рационализирането на вътрешните операции, иновациите и мащабирането или навлизането в нови пазарни ниши може да генерира увеличени печалби за организациите, серетифицирани по ISO 9001.

 

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ СЕРТИФИЦИРАН ПО ISO 9001?

 Когато една организация е сертифицирана по ISO 9001, тя е в състояние да покаже на своите заинтересовани страни и клиенти, че е изпълнила всички изискванията, посочени в стандарта за управление на качеството. Освен това, когато една организация е сертифицирана по ISO 9001, това показва, че тя се е ангажирала да подобри изживяването на клиентите си, като същевременно оптимизира своя бизнес модел.

 • Внедряване на ISO 9001

За да бъде сертифицирана по ISO 9001, всяка една организация трябва да бъде подложена на щателна оценка – към нея се насочват текущи одити за наблюдение и трябва да предостави информация за това как можете да подобри своята работа, за да бъде по-ефективна спрямо нуждите на клиентите си.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ISO 9001:2015

ISO 9001:2015, най-новата версия на група стандарти, описва основните концепции и принципи за управление на качеството, които са универсално приложими за организации, търсещи успех чрез своята система за управление.

ISO 9001 е един конкретен елемент от това групиране на ISO 9000 и сертификатите могат да предоставят многобройни предимства за организациите, които предлагат различни продукти и услуги.ISO 9001 е единствена мярка в рамките на стандартите ISO 9000. Той определя изискванията за система за управление на качеството (QMS), когато една организация трябва да демонстрира способността си да предоставя последователно продукти и услуги, които отговарят на очакванията на клиентите в допълнение към приложимите законови или регулаторни изисквания.

Този индивидуален стандарт очертава специфичен набор от разпоредби, които са изложени в поредица от клаузи. ISO 9001 подобрява системите за управление на качеството на производството, като изисква подробни процеси и прилага анализ на пропуски и вътрешни одити.Всички изисквания на ISO 9001:2015 са общи и приложими за всяка организация, независимо от нейния тип или размер или продуктите и услугите, които предоставя – всички могат да се възползват от спазването на тези стандарти и принципи. Сертифицирането по ISO 9001 означава, че компанията е спазила тези изисквания, а това може да доведе до значителни предимства пред несертифицираните конкуренти.

 КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ОТ СЕРТИФИКАЦИЯТА?

Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 регулира работата на една успешна организация. Този стандарт оптимизира работата в различни направления. Помага ни да:

 • Предоставяме продукти и услуги, които последователно отговарят на нуждите на клиентите
 • Повишаваме удовлетвореността на клиентите чрез процеси на непрекъснато подобрение
 • Гарантираме, че продуктите и услугите отговарят на всички приложими законови и нормативни изисквания
 • Сертифицирането по ISO 9001:2015 може да осигури много предимства както за организацията, така и за клиентите

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

 • Подобрено качество на услугата
 • Проблемите, които могат да възникнат се идентифицират и разрешават бързо и лесно
 • Гарантиране на услугата – сертифицирането действа като доказателство, че организацията предоставя последователни, надеждни и подходящи за нуждите на клиента решения
 • Подобрено изживяване – оптимизирането на връзката между клиентите/заинтересованите страни и организацията създава по-добро изживяване на клиентите

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ISO 9001:2015 СПРЕД ПО-СТАРИТЕ ВЕРСИИ?

Идеята на ISO 9001:2015 като стандарт е да отрази промените в заобикалящата ни бизнеса среда – информационни, пазарни, логистични, аусорсинг, социални и други. Да представи стандарта за качество като система за управление на бизнеса. Тази стратегическа позиция е базирана на анализа на риска. Стандартът акцентира върху външните и вътрешни фактори, които биха могли да повлияят върху постигането на целите на организацията.ISO 9001:2015 e приложим за всяка организация, независимо от нейния размер, вид и дейността, която извършва. Той е еднакво приложим както за производствени компании, така и за фирми в сферата на услугите и за организации с нестопанска цел.

Стандартът съдържа изисквания и/или препоръки за правилна и ефективна работа. Тези изисквания или препоръки са съставени на база изследване на “know-how” на най-успешните световни компании.

Ползите от работещата система за управление на качеството:

 • Работещ механизъм за следене на качеството – от заявката до изпълнението на изискванията на клиента
 • Единни правила за работа, които са документирани, обявени и разяснени на служителите в цялата организация на компанията
 • Ясни отговорности и разписани инструкции за методите на работа
 • Ефективен механизъм за самопроверка и усъвършенстване
 • Повишен фирмен имидж и международно разпознаваема гаранция за надеждно партньорство
 • Отговорност, дисциплина и проследимост на дейността на база ежегодните надзорни одити

Освен че насърчава установените принципи за управление на качеството, ревизираният стандарт ISO 9001:2015 включва по-силен фокус върху клиентите. Той разглежда мотивацията на мениджърите и ръководителите, за да могат те да следват и прилагат политики за непрекъснато подобрение на качеството на работа. Процесът на непрекъснато подобряване на качеството гарантира, че работата на компанията ще става по-ефективна, ще се минимизират грешките и ще се поддържа висок стандарт на предоставяните услуги. В същото време подобрената оперативна ефективност може да повиши удовлетвореността на служителите.

 

Компания “Глобул Квантов Бизнес”  ЕООД – безкомпромисно качество, фокусирано върху нуждите и изискванията на клиентите

Услугите, предлагани от компания “Глобул Квантов Бизнес” отговарят на международния стандарт за системи за управление на качеството. Организацията, под ръководството на Краси Ангелова, предлага услуги и продукти, които носят много ползи и добавена стойност за клиентите.

„ГЛОБУЛ КВАНТОВ БИЗНЕС“ ЕООД e компания, която е сертифицирана по ISO 9001:2015 и предлага качествени услуги в областта на организирането и провеждането на коучинг, сесии, извършване на консултантска дейност, менторство, провеждане на онлайн програми, коучинг академия, организиране на курсове и обучения. Организацията гарантира на своите клиенти, че ще получат:

 • висок професионализъм и безкомпромисно качество;
 • продукти и услуги, които се основават на съвременни технологии;
 • максимална информираност по отношение на условията и цените на предлаганите продукти и услуги;
 • системен контрол за ефективността и качеството на продуктите и услугите;
 • своевременно регистриране и отстраняване на пропуски и грешки;
 • регулярна оценка на външните и вътрешните рискове за организацията и предприемане на мерки за тяхното минимизиране;
 • системно обучение на служителите с цел надграждане на техните компетенции;
 • синхронизиране на предлаганите продукти и услуги с изискванията на клиентите и техните виждания;
 • непрестанен стремеж за подобряване на качеството на продуктите и услугите;
 • стриктно спазване на приложимите национални нормативни документи и международни спецификации и стандарти включително ISO 9001:2015.

Качеството на дейността на компанията е предмет на редовни вътрешни проверки от квалифицирани одитори и се контролира от външни независими сертифициращи организации.